۱۳۸۶ آذر ۲۴, شنبه

موقت ناموس

یکی از بچه ها اسلحه سازمانی اش که از صبح از اسلحه خانه تحویل می گیریم را روی زمین انداخت . از قصد نینداخته بود . خواست فانوسقه و چهاربندش را درست کند که تفنگ که به پایش تکیه داده بود ش رها شد و به زمین افتاد و تلق صدا کرد . جناب سروان گفت که پسر جان این تفنگ ناموس تو سربازه ... تو ناموست رو روی زمین میندازی ؟

مهرداد که ته صف ایستاده بود و این داستان اصلا بهش مربوط نبود گفت البته جناب سروان این ناموس موقت ماست . چون بعد از این دوره شما ناموس فعلی ما را به سربازانی که بعد ما می آیند می دهید و جای ناموس به آنها هم قالب می کنید . جناب سروان گفت حالا چون ناموس موقت است باید زمین بزنیدش ؟ من پریدم وسط و گفتم : بله دیگه .... ناموس موقت رو باید زمین زد جناب سروان !