۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

خاطرات

کنیزکی حکیمی را گفت : انگشتری خویش به من بده تا همواره تو را به خاطر آرم . گفت مرا از آن که این به تو ندادم به خاطر دار تا دهنت به  فاک فنا بره  .فک کرده خر گیراورده ضعیفه

کشکول شیخ بهایی یا مقداراتی تغییرات داغون


هیچ نظری موجود نیست: