۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

مراسم تودیع و معارفه

یکی از تصمیماتی که در این سال جدید  گرفتم این است فشار پذیرش مسئولیت
 مسائل بغرنج و آزار دهنده زندگی را از روی تخم چپ برداشته واین وظایف را
 بر تخم راست  دایورت کنم .

هیچ نظری موجود نیست: