۱۳۹۰ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

اهلی بافقی

رقیبان صد سخن گویند و یک یک را کنی تحسین

چو من یک حرف گویم ؛ گوئیم: گه می خوری بسیار

هیچ نظری موجود نیست: