۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

مرگ

حکیمی را گفتند مرگ چیست ؟
 فرمود مرگ تیریست که به سوی ماتحتت روانه باشد .
 حکیم را  دوباره پرسیدند  طول عمر چیست ؟
فرمود طول عمر اندازه مسیر آن تیر است تا به ماتحتت فرو شود .
شاگردان چون این پاسخ بشنیدند جامه ها دریند و شیون کنان بر ماتحت خود دست کشیدند .

رساله  الارتباطات الگوز الشدیده مع النواحی الشقیقه  

هیچ نظری موجود نیست: