۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

بنی آدم اعضای یک پیکرند

بجز آن کسانی که در قدرتند

نگین حکومت بر انگشترند

بجز آن کسانی که غارتگرند

بنی آدم اعضاء یک پیکرند
 
بجز آن کسانی که خون ریختند

ز جور و ستم آتش افروختند

بجز شیخ و ملا که طغیانگرند

بنی آدم اعضای یک پیکرند
 
پ ن : منبع الهام : "بجز  شیخ و ملا که غارتگرند ... بنی آدم اعضای یک پیکرند"

هیچ نظری موجود نیست: