۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبه

زنان و مردان آریا

منصوب می کنند و تأمیر می کنند
هر معترض که دم برآورد تکفیر می کنند
***
چوب و چماق و گلوله کفایت نبود
سرکوب ما به تجاوز تدبیر می کنند
***
سیراب لاله ها سرخ ز خون سیاوشان
گویی رهایی وطن را تبشیر می کنند
***
بر مـنـبـر نـمــاز جمعه شـحـنـه هـای شــــهـر
ما را ز حق خود دم زدن تحـذیر می کنند
***
اینجا جهان سوم است ای همنوای من
خورشید راستی به ریا تکدیر می کنند
***
در گوشه ای دگر دلیران شـــهــر من
اذهان مردمان جهان را تنویر می کنند
***
بر همت زنان و مردان «آریا» صد آفرین بگو
چون سرنوشت خویش به رهایی تحریر می کنند
.............................................................
......«تأمیر : به امیری گماردن»
......«تبشیر : بشارت داد»
......«تحذیر : بر حذر داشتن»
......«تکدیر: تیره کردن»