۱۳۸۸ شهریور ۱۸, چهارشنبه

به دژخیم بگو : در این بند دیگر کسی از مرگ نمی هراسد
اینجا بند محکومین به حبس ابد است .