۱۳۸۸ شهریور ۱۸, چهارشنبه

خواب می دیدم

خواب می دیدم روز قدس به خیابان رفته ام . ماشینها عکسهای میر حسین را به ماشین ها چسبانده بودند و پرچم ایران در دست هر کسی بود . در خواب به خودم میگفتم که خدا را شکر پرچم ایرانمان را پس گرفته ایم . در خیابانهای شهر راه میرفتم گوشه گوشه شهر پوستر های بزرگی به دیوار چسبانده بودند که روی پوسترها عکس شهیدان دوران جنگ هشت ساله و خانواده هایشان بود که سخنانی در محکوم کردن جنایات دژخیمان و حمایت از حرکت سبز ملت نوشته شده بود .
در بعضی از کوچه آتش بود که زبانه می کشید . از خواب بیدار شدم در بالاترین خبر بازداشت علیرضا بهشتی را خواندم . روز قدس همه با هم یکصدا و سبز پوش و یکپارچه حاضریم تا بار دیگر با اتحادمان مشتی بر دهان کودتاچیان بزنیم .