۱۳۸۸ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

عده ایی می گویند آن سیب سرخ ، آگاهی بود
عده ایی می گویند آن سیب ، گناه بود
اما من معتقدم آن سیب فقط سیب بود
اما کمی اغوا کننده تر