۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

دنبال بهانه ای برای فریاد کشیدن می گشت
سرش را پنجره ماشین بیرون کرد فریاد کشید :
آخه زیر پل هوایی از وسط خیابان می گذرند الاغ ؟