۱۳۸۸ شهریور ۱۵, یکشنبه

قفس

اینجا همه پرنده گان در فکر پرگشودنند
اما دریغ که محدوده قفس تنها سرودنیست