۱۳۸۸ شهریور ۱۴, شنبه

حرم اسلاف

مــنـصـوب مـی کـنـنـد و تائید می کنند
هر معترض که دم برآورد تنبیه می کنند
***
باتوم و چوب برای سرکوب کفایت نبود
از بهر مردمان تجـاوز تجـویـز می کنند
***
دانـنـد از تـبـار ســربـداران بوده ایم ، پس
بـی دادگاه، سَر ِ دل دار بر دار می کنند
***
یــاران هـــمـه گـرفتار زندان و محبسند
بعد از دو ماه چو گالیله اقرار می کنند
***
ما اعـتراف کـرده ایم و می کنیم هنوز:
تمکین نمی کنیم به آنچه تحمیل می کنند
***
آنجا که خون پاک سهراب بر زمین نشست
آیندگانمان به یقین حرم اسلاف* می کنند
***
گویند «آریا» دم زن و ز خون ندا بگو
گویم که ندا را بتِ «حرم اسلاف» می کنند


___________________________________

*اسلاف: پیشینیان