۱۳۸۸ شهریور ۱۴, شنبه

مرزهای استبداد

آن دور ها ، پشت این مرز های استبداد باران می زند
زمین این حوالی از حسادت سله* بسته است

________________________

* سله : ترکها و شکافهایی که بر اثر بی آبی بر سطح زمین پدید می آید