۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه

پیک مشربش را یک جرعه بالا رفت
صورتش را در هم کشید سرش را تکان داد
آرام به خودش گفت:
ــ فکرش رو نکن رفیق