۱۳۸۸ شهریور ۲۰, جمعه

مــا را هـراس نـیـست شب یلدا بلـنـد اسـت و تـار
چون در پی شـب دراز زمستان فرا می رسد بهار