۱۳۸۷ آذر ۱۷, یکشنبه

سیبیل

اصولاً در این دوره زمانه سیبیل -همان حجم مویین پشت لب آقایان- دیگر ارج و قرب سابق را در بین این جماعت سبیل گریز ندارد نه تنها نمی شود یک تار سیبیل را نزد بقال و چقال گرو گذاشت و در عوض یک سطل ماست ابتیاع نمود بلکه داشتن این تپه مو در پشت لب باعث چسبیدن انگ جواد بودن و پرت بودن از مرحله هم می تواند باشد . مخلص کلام اینکه در این دوره زمانه و در این خیل حوادث و اتفاقات جفا و ناروا که بعضاً از سوی دوستان و آشنایان هم به آدمی می رسد و اخلاقیات و بعضی ملاحظات دیگر ناچاراً باعث انتخاب خفه خون گرفتگی(گرفتن) و سکوت اختیار نمودن می شود و دست و پای آدم را در عکس العمل می بندد شاید تنها کارایی سیبیل بعد از نقش عایق حرارتی - رطوبتی برای سوراخ دماغ و حفره های داخلی این باشد که برخی مسائل را از زیر آن عبور داده و به زبان عوام زیر سبیلی رد کرد .

اگر چیزی را زیر سبیلی رد می کنید مواظب باشید که داخل دهانتان نرود چون بعضی از مسائل و معضلات بسیار بزرگ و انحرافی بوده و ممکن است که خدایی نکرده جایی که نباید فرو برود و راه نفس کشیدن را بند بیآورد و این ممکن است باعث خفگی شود .