۱۳۸۷ اردیبهشت ۹, دوشنبه

وقتی یک نفر مدام در سفر است دو حالت دارد . یا از کسی یا چیزی در فرار است یا دنبال کسی یا چیزی می گردد