۱۳۸۷ اردیبهشت ۲, دوشنبه

گوینده زن رادیو با حرارت تمام تعداد دختران بی خواستگار کشور را دویست هزار نفر اعلام می کند . در تاکسی پنج مرد نشسته بودند .سیبیل تا سیبیل باهم انگار قرار گذاشته بودند که در یک لحظه از خنده منفجر شوند .... هاهاها