۱۳۸۷ فروردین ۲۸, چهارشنبه

مرگ

تمام خط هایش را روی چوب خط انداخت ، چوب هنوز جا داشت اما او دیگر خطی برایش باقی نمانده بود .