۱۳۸۷ فروردین ۲۵, یکشنبه

دهانش را باز کرد و هر چه از دهانش در می آمد را بیرون ریخت . واقعیت این بود که کار زیادی نکرده بود ، تنها زبانش را در هوا تکان تکان داده بود .