۱۳۸۷ فروردین ۱۸, یکشنبه

دل تنگی

بعد از دو سال و نیم تلفن زده و می گوید دلم برات خیلی تنگ شده .
دلم برایش اصلا تنگ نشده . یک جورهایی از ندیدنش خوشحال هم هستم .
دوباره و سه باره تکرار می کند که دلم برایت تنگ شده ...
ناچار می شوم دروغی که می خواهد بشنود را تحویلش دهم :
دل من هم برایت تنگ شده .