۱۳۸۷ فروردین ۲۰, سه‌شنبه

یکی از رنجهای من این است که با مردمی که یقین دارند بهترین مردمان هستند
سر و کار داشته باشم اما بدانم که آنها حتی آدمهایی معمولی چون خودم هم نیستند .