۱۳۸۶ مهر ۳۰, دوشنبه

شورت پلو خوری

می گفت همه دختر ها و زنها رو به چشم خواهری می بینه مگر اینکه عکسش ثابت شود ، اما هر وقت مهمون خانوم داشت قبل از اینکه عکسش ثابت شود شورت پلوخوری* می پوشید و به این می گفت : عاقبت نگری .

شورت پلو خوری * : شورتی که پایشان می کنند و پلو خوری را می کنند .