۱۳۸۶ مهر ۲۹, یکشنبه

حسین فدائیان جان نثار و پاسخ دکتر

این عکس را در وبلاگ زیتون دیدم

جواب ریاست همینجوری(جمهوری) به حسین وفائیان
حسین وفائیان ، جان نثار خاک بر سر عزیز !
شما را به مقام دلاک اختصاصی خود منتصب می کنم زیرا به هیچ وجه خایه مال خوبی نیستید و آنچنان محکم مالیدید که پوستش رفت و از خایه مان دود بلند شد و فقط کم مانده بود که عضو شرف ما را دندون دندونش کنی اخوی ، مگر ماشین پولیش می کنی لعنتی ؟ لذا شما را مناسب فریضه دلاکی و کیسه کشیدن و احیانا مشت و مال تشخیص می دهیم که نیروی بیشتری می طلبد .چون ما مهندسیم و محاسبه می کنیم که دستمال کشیدن شما چند ژول نیرو وارد می کند . البته چون مسئولیت دلاکی اختصاصی ما به عهده غلام حسین الهام می باشد باید اندکی صبر کنید تا ایشان استعفا دهند و بعد حکم شما ابلاغ شود .
سرور تو دکتر مهندس