۱۳۸۶ مهر ۱۵, یکشنبه

کانگرجولیشن 1

وقتی خبر ازدواجت رو شنیدم خیلی خوشحال شدم ، فقط از خودم می پرسیدم که اون مرد خوشبخت کدوم بدبختیه ؟