۱۳۸۶ مهر ۳, سه‌شنبه

وطن یعنی...
تو می گویی وطن ، آری، وطن چیست ؟
وطن محدوده یک خط فرضیست ؟

***

وطن یک حس زیبا و قشنگ است ؟
وطن تنها بهانه بهر جنگ است ؟
***
سخن چون باید از ایران بگویم
فشارد بغض سنگینی گلویم

***
که ایزد سرنوشتم چون رقم زد
به قلبم نام ایران را قلم زد

***
وطن را کی توان در واژه جا کرد
چه سان باید که ِدینش را ادا کرد

***
وطن عشق است و جان را می فروزد
که بیدل جــان سـتـد چـون دل فــروشـد
***
اگــر بـودت دلــی و دل نـبـسـتـی
نخواندی هیچ از مکتوب هـستی

***
و گر عشقی طلب کردی ز یزدان
ز هستان میروی در جمع مستان

***
اگر بر بوم غــم نقـشی نداری
به خود غره مشو کـَانـدر صلاحی

***
صلاحــی بــــر نـیـایـد از تـکاپـو
خرامیدن ، چـریدن همچو آهو

***

که دلداری چو میهن در میـانست
چه گویم از غمش حالم چه سانست ؟

***

چو بـیـدادی رود بـر مـردمـانـش
کشم از سینه صد آه از برایش

***
ستم چون بر جوانانش ببینم
به غم در خلوت خود می نشینم

***
اگر از دشمنان بینم نشـانــی
شوم از خشم چون آتش فشانی

***
چو باید از «وطن یعنی» بگویم
نگویم گر ز عشقم از چه گویم؟

***
سـخـن بـایـد بـگویم از معـانی
که دانی درک من از زندگانی

***
«وطن یعنی که چه» آغاز گویم
که تا اسرار دل را باز گویم :

***
وطن یعنی برادر خفته در خون
وطن یعنی که لیلی مهد مجنون

***

وطن گهواره و تابوت آرش
وطن احساس پاکی همچو آتش

***

وطن یعنی شهیدان خفته بر خاک
وطن دیـدار بـا جانــبــاز بی بــاک

***

وطن یعنی خلیجی تا ابد فارس
بلوچ و ترک و کرد و گیلگی ، پارس

***

وطن یعنی پدر ، خواهر ، برادر
وطن یعنی نگاه خیس مادر

***
وطن اشکی که می ریزد ز چشمم
وطن دیوانگی در اوج خـشـمــم

***
وطن لمس لبم بر دست مادر
وطـــن بـوئـیـدن مـوی بـرادر

***
وطن یعنی مصدق ، احمد آباد
از آن ظلمی که بر او رفت فریاد

***
وطن یعنی که مختاری ، فروهر
بدان پوینده بحری بود در دهر

***
وطن یعنی زنان پاک ایران
که زایا بوده اندی بچه شیران

***

وطن یعنی که مردان سلحشور
الهی چشم بد از جانشان دور

***
وطن یعنی که ناموس دلیران
وطن یعنی غرور شرزه شیران

***
وطن یعنی که تا جان در تن ماست
وطن ایران و ایران موطن ماست

***
وطن یعنی که گر خصمی ستیزد
ز خشم پایــمـــردانــش گـریـــزد

***

وطن یعنی که خون در رگ حرامم
اگـــر دشـمـن بـتـازد بــر سـرایـم

***
وطن یعنی که جان من فدایش
وطن یعنی که می میرم برایش

***

وطن یعنی نباشم کآن زمانی
شود ده پــاره ایــران گـرامـی

***

کسی گوید : وطن یک واژه پوچ
به هر خاکی رسیدی بعد هر کوچ

***
بدان آنجا نامش جز وطن نیست
وطن در زیر پا افتاده خاکیست

***
مخوان ای هم وطن با دشمن آواز
نکن با کرکسان اینگونه پرواز

***
مروت پیشه کن مام وطن را
متازان بی خرد اسب سخن را

***
مده بیهوده عمر خویش بر باد
وطــن آبــاد خواه ، آباد و آزاد

***

که آتش گر فـروزد دشـمـن دون
تو را هم می سپوزد سخت در کون

***

مگو درمان میهن کار جنگ است
مرا از این سخنها شرم و ننگست
***
ندارم هیچ هراس از بخشش جان
مباد آن روز بینم خانه ویران
***
اگر تقدیر بر قهری قضا بود
مرا در جان و دل حمد و رضا بود
***
مرنجد روح من از چرخ ایام
که پاداش آیدش او را سر انجام

***
کتاب عشق ایران پر گوهر باد
دعـــای عـاشـقـانـش مـعـتـبر باد

***
به تکتازی سخن چون یکه راندم
حـدیـثـی از کـتاب عـشــق خـوانـدم
***

که واژه در کفم چون موم نرمست
دمم از ذکر حق همواره گرمست