۱۳۸۶ شهریور ۲۳, جمعه

عزیزم 5

عزیزم به نظرت بهتره مثل مورچه بی آزار باشم یا مثل زنبور مفید باشم اما وقتی تهدید میشم نیش بزنم ؟