۱۳۸۶ اردیبهشت ۳۱, دوشنبه

ارتباط الگوز الشدیده مع الاطراف الشقیقه

اندر حکایت است که عالمی از سرزمین اهرام ثلاثه را سائلی خطاب کرد که ای شیخ اندر محرمیت ما بین همکار زن و مردی که در یک اتاق به کار مشغول باشند و درب اتاق جز به دست آن دو باز و بسته نشود حکم الله چیست ، که بود آنها به زیر یک سقف باعث فتنه و فساد خواهد بود . شیخ لختی اندیشید و فتوا در داد : زن بباید پنج بار از شیر خود به آن همکار مرد دهد تا به هم محرم گردند تا اگر موی و روی زن را بدید و حالتی بر آنها رفت از گناه مصون باشد و در عین حال اگر روزی خواستند حلال هم گردند مانعی شرعی در آن نباشد .

رندی اندر میانه می گذشت و این سخن نیوش کرد پس شیخ را ندا در داد :

ــ یا شیخ ، مرد باید شیر زن را در پیاله بنوشد یا پستان او را به دهان برد پنج بار و شیر نوش کند ؟

هیچ نظری موجود نیست: