۱۳۸۵ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

آقای سخنگو در ادامه افاضاتش ، انگشتی هم در ســوراخ انوشه انصاری فرو کرد و گفت :
ــ البته من نمی دانم که ایشان با پاسپورت آمریکایی خود به فضا رفته است یـا با پاســـپورت
کشور جمهوری اسلامی ؟! اما با توجه به تنها بودن ایشان با یک جــفــــــت مرد فرنــــــگی
در مکانی سقــفـــدار ( سفینه ســایــوز) و با تــوجـه به اینکه ایشان به نکاح مردی مسلمان در
آمــده انــد و زنـــی شـوهـر دار می باشند ، دولت از دادسرای ویژه انــقـلاب تقاضای رسـیـدگی
به ایــن جــرم کــه با توجه به تنها بودن زنی شوهردار با دو مرد نا محرم در مکانی سقــــفــدار
مصداق بارز زنــای مـحـسـنـه مـی باشـد را دارد و تـوقـــع دارد قوه قضائیه در بــرابــر چنـیـن
اعمالی که نمونه بارز تهاجم فرهـنـگی و تـرویـج فــســاد و فــحـشا می باشـــد بـــــــــــــــرخورد
قـاطـعــی از خود نشان دهد و با سنگسار این جرثومه فساد شــــرایط را بــــرای ایــجــاد مدینه
فاضلـه مـحـیـا نماید .

هیچ نظری موجود نیست: