۱۳۸۵ شهریور ۲۵, شنبه

آقای دکتر دماغ خود را با آستین لباس خوابش پاک کرد و درادامه نا مه اش مرقوم فرمــــــــــــــــــــــــــود :

آقای انــدی ، خواننده مطرح لوس آنجلسی ،
به علت این همه ارادتی که از سالها پیش به شما داشته و دارم عکس امضا شده خود را برای من ارسال کنید
تا من هم در عوض پاسپورت شما را امضا کنم . با ایــنــهـمه به عملکرد شما انتقادات جدی نیز وارد است .
عالیجناب !
شـــمــــا با وجود اینکه در کشوری که داعیه دار دروغین عدالت و آزادیست ، زندگی می کنید اما خودتان
عدالت را رعایت نمی فرمایید . آخر این چه عدالتیست که ؛ خوشگلا باید برقصن ؟!!
من از شما سوال می کنم و شما را به مناظره دعوت می کنم ، مگر همه ی جمعیت جهان خوشگل هستند ؟

هیچ نظری موجود نیست: