۱۳۸۵ شهریور ۲۶, یکشنبه

خرنامه
خوردن یونجه های سبز ِ مرتع
حــق مــســلــم هــمــه الاغـاست
-
پــوشــیــدن چـادر پـری ِ مشکی
حــق مســلــم هــمــه کــلاغـاست
-
داشــــتــن مــحــدودیـــــــت آزادی
از واجـــبــات ِ بــــــــــرای الاغها
-
جـــویــــدن خـــرخــره ی خروسها
حــق مســـلــــم همه شــغـــالاســـت
-
ایـنــــکــه خـــرا همیشه خــر بمونن
سـیـخ بـخـورن ، پـالـون نــو بـپـوشن
-
بــا ایــنــکه از «حـقـوق ِ خـر» به دور ِ
لاکــن حــق مـسلم صـاحـب الاغـاســت
-
ایــنــکــه یـــکـی گـشـاد باشـه یـکی تنگ
اینـکه بــا صـلــح بـخـواد بـره یا با جنگ
-
ایــنــکه چــه جـــوری بــشــیـنـه روی سر
حــق مــــســــلـــــم هـــمـــه کـــلاهــاســت

هیچ نظری موجود نیست: