۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

تشکر

یک پارک کوچیک سر کوچه مان هست وسطش شهرداری  یک فواره و آب نما ساخته  .
 امروز از سر کار بر میگشتم  دیدم که چند نفری از این جوانهای  محل نشسته اند دور 
 آبنما و دارند حشیش می کشند و حالش را می برند.  خواستم از این تریبون و از  طرف
 اون عزیزان بنگی از شهرداری منطقه یک تهران بزرگ تشکر کنم .  

هیچ نظری موجود نیست: