۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

تنگی و گشادی

در مقابل آدمهایی که ادای تنگ ها را در می آورند یک
 آدمهای دیگری هم هستند که ادای گـــــشـــاد ها را در
 می آورند . این ها بیشتر رو اعصابند .

هیچ نظری موجود نیست: