۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

ترفند ها

دیروز گذاشتیم سر بازی پرسپولیس - استقلال از شمال برگردیــــم
 فکر کردیم ترفندی بزنیم  به ترافیک نخوریم  اما دیدیم گویا دیگران
 هم  همین ترفند رو زدن ناکسا . فهمیدیم دوره این ترفند ها گذشته

هیچ نظری موجود نیست: