۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

علت شناسی

به نظر من مشکل اصلی کشور ما دو مورد هست :


مورد اول اینکه مغزها فرار می کنند .

مورد دوم اینکه آدمهای چلمن و پرت از مرحله که عشق خدمت به کشور هستند از کشور فرار نمی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: