۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

شیر و لک لک

شیری استخوانی گلوگیرش شد . لک لکی سر در دهان وی کرد و استخوان را بیرون کشید و دستمزد خواست . شیر پاسخش داد : خوبی دایی ؟؟  سرت را در دهان شیر کرده ایی و سالم دراورده ای دستمزد هم میخوای گردن دراز گوزیده مغز  ؟

هیچ نظری موجود نیست: