۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

دهه شصت

دهه شصت پر مسما ترین دهه تاریخ شمسی بوده

چطور ؟

چون مثل یه بیلاخ گنده  تا آخر عمر جلوی صورت دهه شصتی هاست

هیچ نظری موجود نیست: