۱۳۸۸ شهریور ۹, دوشنبه

پیچ آخر

در پیخ آخرین کوچۀ هفتمین شهر عشق
دیوانه را سنگی دگر زدند
هیچ نگفت و از آخرین پیچ هم گذشت