۱۳۸۶ آبان ۳, پنجشنبه

هذیون

می گویند وقتی وارد پادگان می شوید از تمیزی آنجا تعجب می کنید و خوشحال می شوید . اما زیاد خوشحال نباشید . چون به زودی می فهمید چه کسی باید آنجا را تمیز کند .