۱۳۸۶ مهر ۲۵, چهارشنبه

انار آبلمبو و پشه

یک انار برداشته بودم و حسابی آبلمبو کرده بودمش و به نیش کشیده و آروم آروم آبش را میک میزدم و در همین حال بالاترین را بالا و پایین می کردم که یک پشه نشست روی دستم . با خودم فکر کردم که خوب شد پشه ها ما آدم ها رو قبل از نیش زدن و خوردن خونمون آب لمبو نمی کنند .