۱۳۸۶ شهریور ۱۹, دوشنبه

عزیزم 3

عزیزم می دونی که تو آتشیت دارم می سوزم جون مادرت یه نموره زیرشو کم کن .