۱۳۸۵ مهر ۱۲, چهارشنبه
می گویم : خبر داری که عمران صلاحی هم به رحمت خدا رفت ؟
می پرسد : همان شاعر طنز نویس که در گل آقا می نوشت ؟
می گویم : آره گل آقا هم می نوشت . دوست صمیمی کیومرث صابری بوده !
می پرسد : به رحمت خدا رفت ؟!!
می گویم : آره ، مرد
می گوید : خوب اگر به رحمت خدا می رفت که نمیمرد ، زنده می ماند ، احتمالا رحمت خدا بهش رفته که مرده !
...
روحش شاد و یادش گرامی .