۱۳۸۵ مهر ۹, یکشنبه

زمین و گوسفندانش را فروخت و به شهر آمد . رستورانی خرید . به خاطر مصرف بالای پیاز و کاهو و گوجه ، زمینی خرید و زیر کشت برد . بعد از مدتی ، مصرف زیاد گوشت او را به فکر خرید و پرورش گوسفند انداخت . تعدادی گوسفند خرید . بعد مدتی مشغله زیاد هر سه کار او را ناچار کرد رستوران را تعطیل کند . دوباره به گوسفند داری و کشاورزی پرداخت و به شهر خود برگشت .

هیچ نظری موجود نیست: