۱۳۸۵ شهریور ۳۰, پنجشنبه

آقای خر عصبانی بود. عر عر می کرد و جفتک به چهار طاق طویله می انداخت . هم او و هم خانم خر سفید هستند و از نژاد کشمیری اما فرزند آنها سیاه از آب در آمده بود . دامپزشک هر چه سعی کرد برای آقای خر توضیح دهد که از لحاظ ژنتیکی نحوه قرار گرفتن صفات ظاهری ( فنوتیپی) در بدن فرزند ، بستگی به نوع ژن ها و آلل های هر ژن و غالب و مغلوب بودن مشخصه های ژنتیکی والدین دارد، به خرج آقای خرنمی رفت که نمی رفت . دامپزشک می گفت :
ــ خر عزیزممکن است اجداد شما سیاه بوده و یا این ژن دربدن شما یا خانم و یا هر دو وجود داشته باشد ...
اما آقای خر گوشش به این حرفها بدهکار نبود . آقای خر بیشتر از این ناراحت شده بود که دامپزشک ، خانم خر و اسب سیاهی که در گوشه اسطبل با پوز خند به اونگاه می کرد فکر می کردند ، او فرق خر با قاطر را نمی داند .

هیچ نظری موجود نیست: