۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

نقطه واقعی ادراک

اگر تو زندگیتون پیش آمد که به این نتیجه رسیدید  تنها و بی تکیه گاه هستید ، خودتون هستید و خودتون و به این درک رسیدید که اگر کسی باشه که بتونه بهتون کمک کنه اون کسی نیست جز خودتون ، در واقع به نقطه واقعی ادراک  زندگی و جامعه رسیدید .

هیچ نظری موجود نیست: