۱۳۸۸ مهر ۱۷, جمعه

حس ات چیست

بعد یک شب و چار بار هم آغوشی
بعد نجوا و شهد لب نوشی
دوست داری قبل رفتن،

جمله ایی،
چیزی بگویی؟
دوست داری قطعه ایی از حس و احوالت بگویی؟
بین ما معنی گفتن بدرود قبل ِ سلام:
من تو را نمی خواهم ،

این است ختم ِ کلام
یک دو روز پیش آشنا شدیم انگار
در میان نهیب موسیقی کر کننده و خُــم بار
در گمانم گذشته است یکسال
این دو روزی که بود در این حال
بین ما جز سکوت حرفی نیست
حالیا باز گو حس ات چیست ؟


الهام گرفته از آهنگ تابستان 68 پینگ فلوید