۱۳۸۵ مهر ۲۱, جمعه


ای گـشـنـگـان ! ای گـشـنـگـان ! دسـتی به روی دل زنـیـد
این سـفـره را خـوش بـنگـرید ، بر مـومنان ایـول زنـیــــد
گــویـنـد نـیـمـی از جـهـان هـرگـز نـبـیـنـنـد رنـــگ خــــوان
پــس در دهـــان ایــن سـران ، بـا دسـت خـود پـشـگـل زنید

هیچ نظری موجود نیست: